Verkoopvoorwaarden Moment by Moment B.V.

 

Art. 1 Definities

1.1         Koper: de natuurlijk persoon of rechtspersoon in wiens opdracht goederen worden geleverd. In geval van levering van diensten wordt onder Verkoper mede opdrachtnemer en onder Koper mede opdrachtgever verstaan;

1.2         Verkoper: Moment By Moment B.V., gevestigd en kantoorhoudend te (1101GC) AMSTERDAM -NEDERLAND aan het adres Keienbergweg 34, KVK-nummer 55229549;

1.3         Overeenkomst: de tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst betreffende de verkoop, levering en betaling van goederen, alsmede alle overige rechtshandelingen, rechtsbetrekkingen en diensten tussen Verkoper en Koper die daarmee samenhangen;

1.4         Order: opdracht van Koper aan Verkoper om bepaalde goederen aan hem te (gaan) leveren;

1.5         Orderbevestiging: aanvaarding door Verkoper van opdracht van Koper, waarin Verkoper aangeeft welke goederen aan Koper geleverd zullen (gaan) worden;

1.6         Partijen: Verkoper en Koper tezamen.

 

Art. 2 Algemeen

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van Verkoper en op alle overeenkomsten tussen Verkoper en koper.

2.2         Door het accepteren van een aanbieding/offerte dan wel door het doen van een order, gaat koper akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3         De voor Verkoper geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4         Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Verkoper deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan koper heeft bevestigd.

2.5         Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.6         Verkoper heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen daarvan, derden in te schakelen (hierna: ‘hulppersonen’).

 

Art. 3 Offertes

3.1         Alle offertes en andere uitingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en kunnen te allen tijde door Verkoper worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Verkoper enige vorm van (schade)vergoeding aan Koper verschuldigd is. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Verkoper opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Verkoper haar offerte baseert.

 

Art. 4 Totstandkoming en wijziging overeenkomst

4.1         Een overeenkomst tussen Partijen komt enkel tot stand nadat Verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd.

4.2         Indien een bevestiging als omgeschreven in artikel 4.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Koper waaruit Verkoper redelijkerwijs mocht afleiden dat Koper akkoord ging met het begin van uitvoering.

4.3         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te passen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Verkoper of van eventuele bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Verkoper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

Art. 5  Orders

5.1         Elke tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Verkoper of Koper binnen 5 werkdagen na het tot stand komen van die overeenkomst, uitsluitend per aangetekend schrijven, aan de andere partij laat weten dat hij/zij de overeenkomst annuleert. Door dergelijke annulering wordt de overeenkomst ontbonden, zonder dat de andere partij recht heeft op schadevergoeding.

5.2         De order die Koper mondeling of schriftelijk aan Verkoper heeft gegeven wordt uitsluitend schriftelijk door Verkoper bevestigd. In dat geval is de inhoud van de overeenkomst gelijk aan de orderbevestiging van Verkoper.

5.3         Indien Verkoper een schriftelijke orderbevestiging aan Koper stuurt, die op enig onderdeel van de order van Koper afwijkt, dient Koper binnen 5 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging Verkoper schriftelijk te laten weten de inhoud van de orderbevestiging af te wijzen, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de orderbevestiging.

5.4         Indien Koper een overeenkomst schriftelijk annuleert nadat 5 werkdagen zijn verstreken sinds het tot stand komen van de overeenkomst verkrijgt Verkoper zonder nadere ingebrekestelling het recht vergoeding van zijn werkelijk geleden schade te vorderen.

5.5         Indien Verkoper een overeenkomst schriftelijk annuleert nadat 5 werkdagen zijn verstreken sinds het tot stand komen van de overeenkomst verkrijgt Koper zonder nadere ingebrekestelling het recht vergoeding van zijn werkelijk geleden schade te vorderen.

5.6         Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen, dan wel uit meerdere sets, dan heeft annulering alleen betrekking op die desbetreffende onderdelen van de overeenkomst.

5.7         Indien bij Koper genoegzaam bekend is of kan zijn dat voor tijdige uitlevering van een order de productie binnen 5 werkdagen na sluiting van de overeenkomst dient aan te vangen, dan is van artikel 5.1 de annuleringstermijn van 5 werkdagen niet van toepassing en zijn de artikelen 5.4 en 5.5 eveneens niet van toepassing.

5.8         Indien goederen uit voorraad worden geleverd vervalt de annuleringstermijn als genoemd in artikel 5.1 en zijn de artikelen 5.4 en 5.5 eveneens niet van toepassing.

 

Art. 6  Leveringsvoorwaarden, levertijd en vervoer

6.1         De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de overeenkomst. De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht (als gespecificeerd in art. 10 van deze voorwaarden). Levering is afhankelijk van beschikbaarheid en voldoende capaciteit, tenzij anders overeengekomen. Als een overeenkomst tot stand is gekomen, maar er is geen beschikbaarheid of voldoende capaciteit, zullen Partijen in goed vertrouwen met elkaar overleggen om tot een oplossing te komen. Verkoper heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst hulppersonen in te schakelen.

6.2         Tenzij partijen uitdrukkelijk een andere leveringswijze zijn overeengekomen, zijn leveringen DAP, conform het terzake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms. Verkoper verzorgt ten behoeve van Koper dat de zaken zijn verzekerd tot het bedrag van de inkoopprijs van Koper en neemt de kosten daarvan voor haar rekening. De zaken zijn verzekerd tegen normale transportrisico en niet tegen molest en/of andere buitengewone risico's. In geval van schade wikkelt Verkoper de schade met de verzekeraar af.

6.3         De Koper heeft een afnameverplichting. De zaken dienen op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van aflevering door of namens de afnemer volledig in ontvangst te worden genomen.

6.4         Indien de Koper de zaken niet of niet tijdig afneemt, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van niet-aanvaarding van de zaken door de Koper, vervalt het risico van de zaken op de Koper op het moment waarop Verkoper de zaken voor levering aanbiedt in overeenstemming met de overeenkomst of deze Verkoopvoorwaarden. Alle kosten in verband met deze niet-aanvaarding komen voor rekening van Koper.

6.5         De zaken worden als vrachtgoed of bestelgoed verzonden. Verzendkosten tot € 600,- komen voor rekening Verkoper. Verzendkosten boven voornoemd bedrag zullen aan Koper worden doorberekend. Als Koper de zaken als expresse zending, ijlgoed of per bijzonder transport wil vervoeren, komen de extra kosten voor haar rekening.

6.6         Verkoper heeft het recht om in gedeelten te leveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als een zelfstandige levering aangemerkt.

6.7         De door Verkoper genoemde leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

6.8         Ingeval van overschrijding van een leveringstermijn, is Verkoper generlei vorm van (schade)vergoeding jegens Koper verschuldigd. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat en Verkoper schriftelijk, per aangetekend schrijven, in gebreke is gesteld. Verkoper dient daarbij een redelijk termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.9         Indien Verkoper toch aansprakelijk zou zijn wegens overschrijding van een termijn is haar aansprakelijkheid beperkt overeenkomstig het geen bepaald in artikel 10.4;

 

Art. 7  Prijzen en betaling

7.1         De door en met Verkoper aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

7.2         Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden van dit artikel bepaalde, te geschieden binnen de in factuur genoemde termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 30 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn gaat eerst in op de dag waarop de feitelijke levering plaatsvindt.

7.3         Het staat Verkoper vrij vergoeding voor reeds voltooide onderdelen van de overeenkomst en gemaakte kosten tussentijds te factureren.

7.4         Ingeval de overeenkomst bestaat uit meerder onderdelen en/of deelleveringen kan Verkoper de uitvoering opschorten, indien één of meer overeengekomen betalingen niet of niet geheel door Koper hebben plaatsgevonden binnen de in de factuur genoemde termijn(en).

7.5         Indien Koper in gebreke blijft met tijdige betaling is Koper van rechtswege in verzuim, hetgeen impliceert dat Koper vanaf het moment van opeisbaarheid van de factuur aan Verkoper een rente is verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 3% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening. De wettelijke rente wordt bij algemene maatregel van bestuur ieder jaar op nieuwe vastgesteld.

7.6         Indien Koper niet tijdig tot betaling overgaat, is Verkoper gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste:

-      15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-;

-      10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500,- van de vordering;

-      5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000,- van de vordering;

-      5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;

-      0,5% over het meerdere van de hoofdsom.

7.7         Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor prijzen en aanbiedingen te wijzigen. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die tijdens de overeenkomst schriftelijk is overeengekomen.

7.8         De aftrek van een overeengekomen korting tussen partijen is alleen geldig op één order indien Verkoper deze aan Koper, uitsluitend schriftelijk, uitdrukkelijk heeft bevestigd.

7.9         Overeengekomen kortingen komen te vervallen indien:

-      Koper in gebreke blijft in de nakoming van enige verplichting jegens Verkoper;

-      Koper in staat van faillissement wordt verklaard;

-      (voorlopige) surseance van betaling door Koper is aangevraagd;

-      Koper tot liquidatie besluit;

-      Verkoper ter kennis is gekomen dat omstandigheden een goede grond geven te vrezen dat Verkoper de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;

7.10       Indien zich omstandigheden voordoen, zoals nader uitgewerkt in artikel 7.9, is Verkoper tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten dan wel de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden met inachtneming het geen in artikel 7.12 sub c is bepaald.

7.11       Alle aan incassering van het factuurbedrag verbonden kosten, daaronder begrepen de volledige proceskosten, incassokosten en de kosten van (rechts)bijstand ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening van Koper.

7.12       Verkoper heeft tegenover Koper die niet tijdig heeft betaald dan wel – in voorkomend geval – die niet langer verzekerbaar is volgens een kredietverzekeraar, onverminderd haar overige rechten als gevolg van deze voorwaarden en/of de wet het recht:

a)    zekerheidsstelling voor de betaling en/of vooruitbetaling en/of onmiddellijke betaling bij eerste aanbieding van de goederen aan Koper (rembours) te eisen voor alle lopende overeenkomsten tussen Verkoper en Koper;

b)    de levering en de aanmaak en/of bewerking van de voor die levering bestemde goederen op te schorten, onverminderd haar recht op gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Verkoper kan in voorkomend geval gereed zijnde goederen voor rekening en risico van Koper, waaronder het risico van kwaliteit- of waardevermindering, in haar magazijn of elders opslaan. Door een dergelijke opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Verkoper is verplicht Koper direct schriftelijk van bedoelde opslag in kennis te stellen onder gelijktijdige inzending van de factuur die betrekking heeft op de onderliggende overeenkomst. Indien Koper weigert de geleverde goederen in ontvangst te nemen dan kan Verkoper overgaan tot het opslaan van die goederen op de manier en met de gevolgen als voorzien in artikel 7.12 sub a;

c)    de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Door een dergelijke gehele of gedeeltelijke ontbinding verkrijgt Koper het recht op schadevergoeding conform het gestelde in artikel 14.1;

d)    één, meer of alle lopende overeenkomsten tussen Verkoper en Koper, dus ook ten aanzien waarvan Koper ten opzicht van Verkoper (nog) niet in verzuim is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

 

Verkoper kan pas gebruik maken van de mogelijkheden die onder a, b en c hierboven zijn genoemd indien Verkoper de Koper een termijn van 3 dagen heeft geteld om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen en de Koper ook daaraan niet heeft voldaan. Van het onder sub d genoemde recht kan een Verkoper pas gebruik maken indien Koper niet binnen 8 dagen heeft voldaan aan een eis van Verkoper tot zekerheidsstelling voor de betaling van het bedrag dat Koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) verschuldigd is en/of zal worden.

 

Verkoper kan te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen, tenzij Verkoper gebruik heeft gemaakt van het recht een overeenkomst geheeld of gedeeltelijk te ontbinden. Door een dergelijke gehele of gedeeltelijke ontbinding verkrijgt Verkoper het recht op schadevergoeding conform gestelde het in artikel 14.1 van deze Verkoopvoorwaarden.

 

Art. 8 Garanties

8.1         Verkoper levert de zaken zoals is overeengekomen, hetgeen impliceert dat, met inachtneming van hetgeen overigens in de order en een daarbij behorende (technische) specificatie is bepaald en onverminderd hetgeen in artikel 9.2 van deze Verkoopvoorwaarden is bepaald, de te leveren zaken:

a)    met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming zijn met hetgeen in de order is vermeld;

b)    gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen, die door Koper en/of Verkoper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt, en;

c)    geschikt zijn voor het door Koper aan Verkoper kenbaar gemaakte doel;

8.2         In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 zijn garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, was echtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden der zaken en omtrent exclusiviteit slechts van kracht indien deze door Verkoper schriftelijk aan Koper zijn bevestigd dan wel door middel van labels, etiketten of anderszins op de zaken zijn aangeduid als bijvoorbeeld krimpvrij, wasecht, 100% rayon, sanfor, indanthren, all wool, waterproef e.d.

8.3         Verkoper garandeert dat pasvorm, maakwijze en kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

8.4         Hetgeen is bepaald in de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 van deze Verkoopvoorwaarden is niet van toepassing op oneigenlijk gebruik van zaken.

8.5         Op eerste verzoek zal Verkoper de Koper in de gelegenheid stellen om te controleren dat de levering van de zaken overeenkomstig monsters heeft plaatsgevonden.

8.6         Verkoper vrijwaart Koper voor (geldelijke) aanspraken van diens afnemer(s), verband houdende met aan hem geleverde gebrekkige zaken, dat wil zeggen zaken, die niet die eigenschappen hebben, die een afnemer bij een normaal gebruik van de zaak mag verwachten. De bewijsplicht ten aanzien van de gestelde gebrekkigheid van geleverde zaken rust bij de Koper. Deze vrijwaring geldt niet in het geval de gebrekkigheid van de zaken aan de Koper valt toe te rekenen. De vrijwaring geldt evenmin indien de Koper bij de consument/eindgebruiker onredelijke verwachten heeft gewekt ten aanzien van de geleverde zaken.

 

Art. 9  Reclame

9.1         Koper is gehouden de geleverde goederen direct bij aflevering althans binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de goederen overeenstemmen met het geen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen, die in het normale (handels)verkeer gelden.

9.2         Reclames ten aanzien van zichtbare of anderszins waarneembare gebreken kunnen slechts geldend worden gemaakt indien dit door Koper binnen 8 werkdagen na aflevering aan Verkoper is verteld. Deze mededeling door Koper geschiedt uitsluitend schriftelijk en in ieder geval binnen 48 uur – na ontdekking van enige gebreken – door Verkoper te zijn ontvangen. Bij overschrijding van deze termijn(en) vervalt iedere aanspraak op reclame. Reclames op gebruikte goederen worden op generlei wijze door Verkoper aanvaard.

9.3         Schriftelijke mededeling door Koper betreft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de aard en de grond van reclame met daarbij het desbetreffende factuurnummer en/of de desbetreffende artikelnummer(s) en/of een omschrijving van de gereclameerde artikelen.

9.4         Retourzendingen van geleverde goederen aan Verkoper kan alleen franco geschieden, voor risico van Koper, na schriftelijk goedkeuren door Verkoper, uitsluitend in originele verpakking.

9.5         Indien Koper aan Verkoper klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde goederen, dan dient Koper Verkoper met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de goederen te inspecteren en/of te onderzoeken. Verkoper zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten waartoe Koper Verkoper in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van de goederen. Alle redelijke, werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening Koper, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

9.6         Koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van goederen waarvan door Verkoper geen controle op de desbetreffende reclame kan plaatsvinden.

9.7         Geringe afwijkingen in de geleverde goederen, zowel wat afmeting, kleur, vorm en verpakking betreft, kunnen geen grond voor reclames opleveren. Derhalve is er voor Koper dan ook geen aanleiding om een order te annuleren en/of de geleverde goederen niet te accepteren of geheel of gedeeltelijk betaling te weigeren dan wel van Verkoper schadevergoeding te vorderen. Hetzelfde geldt te zake van modificaties door de leverancier/fabrikant van wie Verkoper zijn diensten betrekt, voor zover de veranderingen de diensten niet wezenlijk aantast.

9.8         Koper blijft verplicht tot betaling en afname van gedane orders over te gaan, ook in het geval Koper tijdig reclameert. Reclames van Koper schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.

9.9         Ook tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan de door Koper geleverde goederen hebben veranderd dan wel gerepareerd.

9.10       In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft Verkoper het recht, de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform de bestelling te vervangen (remplacerecht);

 

Art. 10 Overmacht

10.1       Indien Verkoper en/of Koper door overmacht, zoals omschreven in artikel 10.2 en 10.3 van deze Verkoopvoorwaarden, niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden die verplichten opgeschort voor de duur vaan de overmachtstoestand. Indien de overmacht langer dan 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd;.

10.2       Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die buiten de macht ligt van de partijen en/of een onvoorziene omstandigheden, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden vereist. Binnen de hiervoor vermelde context kunnen de volgende gebeurtenissen ook beschouwd worden als gevallen van overmacht: alle storingen, al dan niet tijdelijk, in het pand van een van de partijen, of omstandigheden die normale uitvoering van de overeenkomst verhinderen, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn, stakingen, opstand, werknemersuitsluitingen, interventie door een hogere macht, terrorismeactiviteiten, oorlogstoestand en/of belegering, brand, natuurrampen, epidemieën, extreem lange vorstperiodes, extreme weersomstandigheden en vergelijkbare omstandigheden.

10.3       In het bijzonder geldt onder andere als overmacht, voor zover het één en ander niet reeds is begrepen in het bepaalde in artikel 10.1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, ziekte, natuurrampen, besluiten die verband houden met invoercontingentering, besluiten die verband houden met de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabricaten, transportmoeilijkheden, files daaronder begrepen, werkstaking of arbeidsonlusten, wegvallen van voorzieningen door nutsbedrijven, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of in dat van de leveranciers van Verkoper. Onder overmacht valt uitdrukkelijk ook de onmogelijkheid voor Verkoper om te leveren als gevolg van het in gebreke blijven van een leverancier van Verkoper.

10.4       In geval Verkoper geen beroep op overmacht kan doen en eventueel aansprakelijk is jegens Koper, is de verplichting van Verkoper om (schade)vergoeding te betalen beperkt tot het bedrag van de factuur onder aftrek van de door Verkoper reeds gemaakte kosten. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, stagnatieschade of andere indirecte schade van Koper.

 

Art. 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1       Koper verklaart dat alle gegevens die aan Verkoper worden verstrekt om een opdracht uit te voeren juist zijn. Verkoper behoudt zich het recht voor om de verstrekte gegevens door Koper, indien mogelijk, te controleren.

11.2       Retourzendingen op kosten van Verkoper zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Verkoper. In alle andere gevallen is Verkoper gerechtigd de retourzending te weigeren of op kosten van Koper aan Koper terug te sturen. Wanneer zou blijken dat de retourzending zonder gegronde reden is geschied, komen alle door Verkoper in verband met de retourzending gemaakte kosten voor rekening van Koper.

11.3       Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4       Verkoper heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Koper ongedaan te maken, waarbij Koper haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

11.5       Koper vrijwaart Verkoper voor vorderingen van die direct of indirect met uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

11.6       De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Verkoper voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde hulppersonen die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

11.7       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of haar ondergeschikten.

11.8       Indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de maximale hoogte van het bedrag van de aansprakelijkheid van Verkoper te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 

Art. 12 Intellectuele Eigendomsrechten/ Eigendomsvoorbehoud

12.1       Alle door Verkoper geleverde goederen blijven eigendom van Verkoper totdat Koper aan zijn/haar betalingsverplichting(en) conform de overeenkomst jegens Verkoper heeft voldaan.

12.2       In geval Koper tekort schiet in de nakoming van haar verplichting(en) jegens Verkoper, heeft Verkoper het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen.

12.3       De aan de terugname verbonden kosten zullen bij Koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde de die goederen bij terugname blijken te hebben. De terugname de desbetreffende goederen schorten de overige (betaling)verplichtingen van Koper jegens Verkoper, conform de overeenkomst, niet op.

12.4       Koper vrijwaart Verkoper tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van intellectuele eigendomsrecht, terzake van door Koper bij haar in uitvoering gegeven opdracht.

12.5       Tenzij anders is overeengekomen, is het Koper niet toegestaan om (rechten op) de door Verkoper geleverde goederen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen;

 

Art. 13 Samenstellingetiketten

13.1       Alle textiel- en kledingartikelen die bestemd of gereed zijn voor direct gebruik door de consument en die door de detailhandel respectievelijk retail slechts aan de consument mogen worden aangeboden indien voorzien van etiketten die de samenstelling van de verwerkte grondstoffen aangeven, zullen door de leverancier worden geleverd inclusief de vereiste samenstelling etiketten. Wanneer geen of onjuiste samenstelling etiketten zijn aangebracht, wordt dit geacht een zichtbaar gebrek te zijn dat grond kan zijn voor reclame als bedoeld in artikel 9.2. de betreffende artikelen kunnen op diens kosten worden teruggezonden naar de leverancier voor het aanbrengen van de (juiste) etiketten. Desgewenst kan Koper de etiketten voor eigen rekening vervangen/aanbrengen. De leverancier stelt in dat geval de daarvoor benodigde etiketten kosteloos ter beschikking.

 

 

Art. 14 Niet nakoming

14.1       Indien Koper de met Verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt heeft Verkoper het recht op ontbinding van de overeenkomst met recht op schadevergoeding conform het gestelde in lid 3 van dit artikel indien niet-nakoming betrekking heeft op artikel 7.12 sub c en d.

14.2       Onverminderd het recht op de werkelijk geleden schade op tegenpartij te verhalen, kan Verkoper de volgende schade op Koper verhalen:

-      indien de overeenkomst < 25% van de levertermijn wordt ontbonden, is Koper 50% van de inkoopprijs verschuldigd;

-      indien de overeenkomst binnen 25 % - 50% van de levertermijn wordt ontbonden, is Koper 75% van de inkoopprijs verschuldigd;

-      indien de overeenkomst binnen 50 % - 75% van de levertermijn wordt ontbonden, is Koper 85% van de inkoopprijs verschuldigd;

-      indien de overeenkomst hierna wordt ontbonden, is Koper de volledige prijs verschuldigd.

 

Art. 15 Overige bepalingen

15.1       Rechten en plichten, zoals deze zijn omschreven in de algemene voorwaarden, zijn uitsluitend bedoeld voor Koper en kunnen niet worden overgedragen aan derde partijen.

15.2       Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden volgens een uitspraak van een rechtbank nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

15.3       Uitspraken door de rechter, gedaan op een bepaald punt uit de algemene voorwaarden, geven geen recht om deze uitspraken ook toe te passen op volgende overtredingen van het zelfde punt of een ander punt uit de algemene voorwaarden;

 

Art. 16 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

16.1       Op alle gesloten overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.2       Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst tussen Koper en Verkoper worden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Amsterdam, juni 2019